Presentació d'originals

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Els originals que es presentin per a la publicació a Reduccions han de ser rigorosament inèdits. Els textos s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça reduccions@uvic.cat, acompanyats d’una breu nota sobre l’autor (100-150 paraules), de qui caldrà fer constar l’adreça de correu electrònic, el telèfon, l’adreça postal i, si escau, la institució acadèmica a la qual està vinculat. (Caldrà que seguiu la plantilla que trobareu al final del text.)

Tots els originals seran examinats pel Consell de Redacció, que farà les consultes necessàries als membres del Consell Assessor i als col·laboradors especialitzats de la revista per tal de decidir-ne la publicació. En el cas dels treballs destinats a la secció d’Estudis i comentaris, el Consell de Redacció demanarà un informe de dos avaluadors externs a la revista.

En el termini de quatre mesos a partir de la recepció de l’original, el Consell de Redacció comunicarà a l’autor la decisió sobre la publicació del treball, la qual pot quedar condicionada a la incorporació de les millores suggerides pel Consell de Redacció i, si és el cas, pels informes dels avaluadors externs. Les aportacions admeses seran publicades en l’edició en paper de la revista i posteriorment en suport digital, accessible a través del portal RACO (http://www.raco.cat).

Tots els textos s’han de presentar en lletra Times New Roman 12, amb un interlineat d’1,5 espais en format Word o similar.

Els originals de poesia que es presentin a la secció de Textos hauran d’estar integrats per un nombre suficient de composicions, de manera que sigui possible de fer-ne una tria. En el cas que el conjunt dels textos tramesos, o una part d’aquests, formi una unitat que no es pugui fragmentar, caldrà que l’autor ho faci constar explícitament.

Les traduccions han d’anar sempre acompanyades dels textos en llengua original, i tots dos han d’estar en format Word o similar; també caldrà enviar un arxiu escanejat de l’edició concreta a partir de la qual s’ha realitzat la versió catalana.

Els originals que es presentin a la secció d’Estudis i comentaris han de tenir una extensió d’entre 10 i 25 pàgines. Tots els originals han d’incloure un resum en català i en anglès, d’unes 150 paraules cadascun.

Els originals que es presentin a la secció de Notes, destinada preferentment a la publicació de ressenyes crítiques i d’assaigs breus, han de tenir una extensió d’entre 2 i 9 pàgines. En el cas dels assaigs breus, s’hi haurà d’incloure un resum en català i en anglès, d’unes 100 paraules cadascun. Les ressenyes breus de caràcter purament informatiu no es publicaran a la revista, però podran ser publicades al web de Reduccions si l’autor s’hi avé.

En el cas dels Estudis i comentaris i de les Notes, els autors s’han d’atenir a les normes bibliogràfiques següents:

1) Les citacions de tres o més línies han d’anar sagnades 1,5 cm, sense cometes, en cos 11 i separades del text principal per una línia en blanc.

2) Les citacions de menys de tres línies han d’anar entre cometes baixes («citació»); en cas que hi hagi cometes dins de cometes, les cometes interiors hauran de ser simples i volades («citació “citació” citació»).

3) Les notes a peu de pàgina aniran en Times New Roman 10, amb un interlineat d’1 espai; la primera línia de la nota haurà de quedar entrada tres espais. Les notes s’utilitzaran únicament per oferir informació suplementària, no pas per donar referències bibliogràfiques, llevat que siguin múltiples (tres o més).

4) Les referències bibliogràfiques es donaran en el text principal, no en nota a peu de pàgina. S’hi utilitzarà el sistema d’autor-data, que remetrà a la bibliografia final. Exemples:

4.1) Referències dins el text:

«És clar que per ser poeta, a més de llapis i paper, cal vocació i ofici» (Sullà 2015: 105).

Tal com observa Sullà (2015: 105), « És clar que per ser poeta, a més de llapis i paper, cal vocació i ofici».

Sullà (2015: 105) observa que al poeta, a més de llapis i paper, li cal vocació i ofici.

Per a un estudi aprofundit de la canonització literària de Miquel Martí i Pol, vegeu Sullà (2015).

4.2) Bibliografia final:

Totes les entrades s’han d’arranjar per ordre alfabètic del cognom de l’autor, independentment de la categoria a la qual pertanyin (llibre, capítol de llibre o article). Els cognoms de l’entrada principal han d’anar en versaleta, no en majúscula. Quan sigui possible, es donarà entre claudàtors la data de la primera edició del llibre (vegeu l’entrada «Vinyoli, Joan»). Si una entrada té més d’una línia, a partir de la segona cal sagnar l’entrada 1 cm.

Llibres:

Riba, Caterina (2014). Maria-Mercè Marçal. L’escriptura permeable. Vic: Eumo Editorial.

Verdaguer, Jacint (2002). L’Atlàntida. Edició de Pere Farrés. Vic: Eumo Editorial / Societat Verdaguer.

Vinyoli, Joan (1994) [1956]. El Callat. Estudi introductori de Xavier Macià. Barcelona: Empúries.

Capítols de llibre:

Brown, Roger; Gilman, Albert (1960). «The Pronouns of Power and Solidarity». Dins: Thomas A. Sebeok (ed.), Style in Language. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, p. 253-276.

Gassol i Bellet, Olívia (2001). «Introducció». Dins: Magí Morera i Galícia, Obra poètica completa. Edició d’Olívia Gassol i Bellet. Lleida: Ajuntament de Lleida / Institut d’Estudis Ilerdencs / Universitat de Lleida, p. 9-75.

Articles:

Cabré, Lluís; Ortín, Marcel (1984). «Aproximació a Josep Carner traductor (Els anys de l’Editorial Catalana: 1918-1922)». Els Marges, 31, p. 114-125.

Sullà, Enric (2015). «La canonització de Miquel Martí i Pol». Reduccions. Revista de poesia, 105-106, p. 95-123.

 

 

 

 

PLANTILLA PER A LA PRESENTACIÓ D’ORIGINALS A REDUCCIONS

 

(Els camps senyalats amb un asterisc s’han d’emplenar obligatòriament.)

 

Dades personals

 

*Cognoms: ………………………………………….. *Nom: ………………………….

 

*Adreça postal (país, població, carrer i número, codi postal): ……………………………….

*Institució a la qual està vinculat: …………………………..

 

*Adreça electrònica: ………………….

 

*Telèfon/s: …………………… / …………………. Fax: ..........................................

 

Dades sobre l’original

 

*Data d’enviament: …………………...

 

*Títol: …………………………………………….

 

  Secció de Reduccions a què va destinat l’original (marqueu-la amb una X):

 

Textos poètics originals  ….

Textos poètics traduïts    ….

Estudis i Comentaris       ….

Notes (revista)       ….

Notes i notícies per al web: …. (El text no podrà sobrepassar els 3.500 caràcters amb espais inclosos, i haurà d’anar acompanyat d’una imatge digitalitzada de la coberta de l’obra ressenyada.)

 

*Resum en català  (Estudis, 150 paraules; Notes, 100 paraules)

 

Cal que vagi encapçalat pel *títol i les *paraules clau.

 

*Resum en anglès  (Estudis, 150 paraules; Notes, 100 paraules)

 

Cal que vagi encapçalat pel *títol  i les *paraules clau.

 

*Breu nota biobibliogràfica sobre l’autor (100-150 paraules)

Cal que inclogui lloc i data de naixement, activitat professional i darreres publicacions.

 

*Breu nota biobibliogràfica sobre l’autor traduït (100-150 paraules)

 

A part de les dades d’interès sobre l’autor, caldrà fer-hi constar la procedència dels textos traduïts, amb les referències bibliogràfiques completes.

 

Altres informacions d’interès

 

 

 

Últim número

Reduccions 110-111

Setembre 2018
Coberta: Joan Furriols
ISSN: 0214-8846
352pàgines
28€

Notícies