Contacte

Edita:
Universitat de Vic i Eumogràfic

Distribueix:
Nus de Libres

Redacció, administració i subscripcions:
Carrer de Perot Rocaguinarda, 17
08500 Vic
Tel. 93 889 48 77
reduccions@uvic.cat

Últim número

Reduccions 105-106

Juny de 2015
Coberta: Antonio Miró
ISSN:
278pàgines
26€

Notícies